Predstavitev govornikov
Konferenca MSP za mala in srednja podjetja

Ewelina Pisarczyk

MAJSTER-POL / Co-owner/CEO

My whole professional life has been devoted to the company that my father built. We produce construction chemistry. I started as a receptionist when I was still a teenager, later I worked as a consultant, then a brand manager, and now, 13 years later, I am the CEO. The history of our company started with a crisis through no fault of our own. This is why I feel a personal link to the Early Warning Europe Programme, where I have been a mentor for 3 years now. I am a passionate entrepreneur and wish to pass on my passion to others. I love dogs, good food, great books and travelling.

https://majsterpol.pl/

LinkedIn

 

Dražen Jeremić

Dražen Jeremić univerzitetni diplomirani pravnik, področni sekretar, 13. leto zaposlen na Javni agenciji SPIRIT Slovenija. Poleg vodenja programa spodbujanja podjetništva med mladimi, leta 2019 dodatno prevzame vodenje novega programa 'Early Warning Slovenia'. Diplomira leta 1994, od takrat dalje službuje pretežno v inštitucijah javnega sektorja in sicer kot referent na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot tržni inšpektor na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije in kot podsekretar na Uradu Republike Slovenije za varstvo potrošnikov. Leta 2005 opravi Pravniški državni izpit. Privatno ga zanima predvsem področje filozofije, joge, umetnosti, kulinarike, je tudi glasbenik in kantavtor.

O organizaciji:

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je bila ustanovljena leta 2013 z vizijo postati prva izbira slovenskega podjetnika, razvojnika, izvoznika, investitorja, državnih organov in institucij podpornega okolja. Poslanstvo agencije je spodbujanje nenehne konkurenčnosti in prispevanje k izboljševanju pogojev za blaginjo države. Svoje poslanstvo uresničuje strokovno, odzivno, aktualno potrebam gospodarstva, pri tem pa sodeluje z ambicioznimi deležniki podpornega okolja in gospodarstva. S svojimi produkti in storitvami uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.

 

Andreja Kelhar Horvat

Andreja Kelhar Horvat is the Head of the Credit Rating and Other Marketing Services Division at the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (AJPES), where she has been working for many years in the field of credit rating, development of methodologies, services and advanced tools with data and business information for risk management and multilateral set-off. She holds lectures and participates in professional consultations in the field of the use of business information and AJPES data.

Andreja Kelhar Horvat je vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve v Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer se že vrsto let ukvarja s področjem bonitetnega ocenjevanja, razvojem metodologij in storitev s področja poslovnih informacij za obvladovanje tveganj ter večstranskega pobota. S prispevki sodeluje na predavanjih in strokovnih posvetovanjih s področja uporabe poslovnih informacij in podatkov AJPES.

O organizaciji

Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (AJPES) is a modern Business Register Agency. It was established by law in 2002 as a public agency to facilitate legal certainty and transparency in the business environment. Agency's mission is to enable free access to public legal records, with emphasis on electronic collection, processing, and exchange of data on business entities. Moreover, with ancillary market activities that include credit rating and financial analysis tools, AJPES offers complete information service for businesses and entrepreneurs.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je moderen nacionalni poslovni registrski organ. Z zakonom je bil ustanovljen leta 2002, kot javna agencija, s poslanstvom zagotavljanja pravne varnosti in preglednosti poslovnega okolja. Svoje poslanstvo uresničuje z zagotavljanjem brezplačnega dostopa do javnopravnih evidenc ter elektronskim zbiranjem, obdelavo in izmenjavo podatkov o poslovnih subjektih. Celostno storitev zagotavljanja poslovne podpore družbam in podjetnikom pa AJPES zagotavlja s svojimi tržnimi aktivnostmi, predvsem orodji za finančno analitiko in bonitetnimi storitvami.

Website URL: www.ajpes.si

Roman Budna

Roman Budna je zaposlen na Sberbank banki d.d. kot Prokurist, Vodja oddelka Bančni produkti. Ima 25 letne izkušnje v finančni industriji. Svojo poslovno pot je začel leta 1995 v družbi Optima leasing d.d.  Leta 2000 se je pridružil podjetju GMAC finančne storitve d.o.o., ki je na slovenskem trgu skrbelo za financiranje kupcev vozil pod blagovno znamko Opel Credit. V letu 2003 se je zaposlil v Volksbank banki d.d. kjer je bil sprva odgovoren za segment potrošniškega kreditiranja Leta 2004 je bil imenovan za Direktorja področja poslovanja s prebivalstvom, katerega je vodil do leta 2013, ko je prevzel vodenje oddelka razvoja bančnih produktov za področje poslovanja s prebivalstvom. V sklop njegovih odgovornosti spada tudi vodenje Enote za pritožbe in reševanje vseh pritožb na nivoju banke. Romana zanimajo novi poslovni modeli, finteh inovacije, uporabniška izkušnja strank in priložnosti odprtega bančništva, ki izvirajo iz sprejete PSD2 evropske direktive.  Poznan je tudi po svojem prispevku na temo upravljanja osebnih financ in nasvetov za podjetnike.

Roman Budna works as Procurator, Head of Products in Sberbank banka d.d.. He has 25 years of experience in financial industry. He started his career in car financing segment working for Optima leasing d.d. in 1995. In 2000 he joined GMAC financial services which offered Opel Credit financing solutions on Slovenian market. In 2003 he moved to Volksbank banka d.d. where he was responsible for consumer financing segment. In 2004 Roman became Head of Retail banking division and was responsible for retail business of the bank until 2013 when he assumed responsibilities for retail product development in Sberbank banka d.d.  Within his new role Roman is also responsible for managing bank’s Complaint unit. Roman is interested in new business development, fintech innovation, customer experience and open banking opportunities arising out of PSD2 European directive.  He is also known lecturer in the field of personal finance management and advices for entrepreneurs.  

His contact data / Kontaktni podatki:

Website URL:            
www.sberbank.si

Twitter handle:        
BudnaRoman

LinkedIn URL:           
https://www.linkedin.com/company/sberbank-banka-d-d-slovenia/

linkedin.com/in/budnaroman

Facebook URL:        
https://www.facebook.com/sberbank.si/

Morten Møller

Morten Møller is the Project Manager of Early Warning Europe, a permanent network of Early Warning partners across Europe which was born from a COSME flagship project from 2016 to 19. He has a background in the consultancy business in the fields of trade, private sector development, support to the SME sector, logistics and transport. A number of management and specialist positions held worldwide. Over the years, he has implemented more than 100 EU contracts in a range of specialist and management positions.

Morten Møller je vodja projektov Early Warning Europe, stalne mreže partnerjev sistema Early Warning po vsej Evropi, ki je nastal na podlagi paradnega projekta COSME v letih 2016-2019. Njegove poklicne izkušnje obsegajo svetovanju na področju trgovine, razvoja zasebnega sektorja, podpore sektorju malih in srednje velikih podjetij, logistike in transporta. Po vsem svetu je imel že več vodstvenih in specialističnih funkcij. Prek let je v paleti specialističnih in vodstvenih funkcij izvajal več kot 100 pogodb EU.

His contact data / Kontaktni podatki:

Website URL: www.earlywarningeurope.eu

Twitter handle: https://twitter.com/EarlyWarningEU

LinkedIn URL: https://dk.linkedin.com/company/early-warning-europe / https://dk.linkedin.com/in/mortenmoeller1

Facebook URL: https://www.facebook.com/earlywarningeurope/

Eleni Tzoka Stecka

I am a medical doctor, experienced Manager, certified  Coach and Trainer and  Health Coach. From 2008, I am an owner of the training and consulting company Epsylon Eleni Tzoka Stecka.  From 1996, I have been involved as a volunteer in development of a community supporting activity for the benefit of children and youth education through art to help grow their social competences..I'm currently involved in development of the Family Companies’ Foundation FFR where I contribute to reports, the “Future Competences in Family Companies” workshops, and the “Healthy Family Company” concept. From 2016, I have  been in charge of the “Early Warning Europe” project, specifically development of Mentor competences, matching processes and their networking. The project aims to bring assistance to company owners experiencing difficulties. Im married with three children and an enthusiast of yoga, reading and sailling.

Sem zdravnica, izkušena menedžerka, certificirana inštruktorica in trenerka ter zdravstvena inštruktorica. Od leta 2008 sem lastnica podjetja za coaching in svetovanje Epsylon Eleni Tzoka Stecka.  Že od leta 1996 kot prostovoljka sodelujem pri razvoju aktivnosti v pomoč skupnosti za učenje otrok in mladih skozi umetnost, kar jim pomaga povečevati njihove socialne kompetence. Trenutno sem udeležena pri razvoju Fundacije družinskih podjetij FFR, kjer sodelujem pri poročilih, delavnicah »Kompetence prihodnosti v družinskih podjetjih« in konceptu »Zdravega družinskega podjetja«. Od leta 2016 sem zadolžena za projekt »Early Warning Europe«, še posebno za razvoj kompetenc mentorjev, ustreznih procesov in njihovo mreženje. Cilj projekta je zagotoviti pomoč lastnikom podjetij, ki se soočajo s težavami. Sem poročena in imam tri otroke, sem ljubiteljica joge, branja in jadranja.

Eleni Tzoka Stecka  - About Family Businesses Foundation

Family Business Foundation (FFR) is a non-government organisation (NGO), which supports family enterprises by creating a safe space for exchange of experiences and integration of the family entrepreneurs.
www.ff r.pl

Foundations activities:

·         FFR is governing an umbrella-brand for family enterprises: A Family Business Tree. You can join more than 900 firms which actively communicate their family aspect and constitute a network of mutual relations.
www.drzewko.org

·         FFR coordinates Early Warning Europe Program in Poland. It is responsible for the network of mentors, who deliver free, impartial and confidential counseling to entrepreneurs in distress.
www.ff r.pl/ewe

·         FFR organises mentoring meeting in family businesses

·         FFR designs and performs workshops and training for entrepreneurs

·         FFR promotes health-oriented culture at work in a project Healthy Family Business

·         FFR each autumn holds an event for entrepreneurs whose mindset is not limited to a single generation and a single country – International Congress of Generations.
www.kongrespokolen.pl

·         FFR publishes reports: Poles Opinion on Family Businesses and Future Skills in Family Businesses.
www.polacyofirmachrodzinnych.pl

FFR is active building a community of family enterprises which are serious about responsible approach to environment – firms which are conscious about the necessity of reducing the amount of waste they produce. The Foundation is focused on emphasising the role of nature and respect for the Planet Earth – for the sake of the incoming generations.

Eleni Tzoka Stecka  - Fundacija za družinska podjetja

Fundacija za družinska podjetja (FFR) je nevladna organizacija, ki pomaga družinskim podjetjem tako, da zagotavlja varen prostor za izmenjavo izkušenj in integracijo družinskih podjetnikov.
www.ffr.pl

Dejavnosti fundacije:

·         FFR upravlja krovno blagovno znamko za družinska podjetja: Drevo družinskih podjetij. Pridružite se lahko več kot 900 podjetjem, ki aktivno komunicirajo svoj družinski pogled in sestavljajo mrežo vzajemnih odnosov.
www.drzewko.org

·         FFR koordinira evropski program zgodnjega opozarjanja (Early Warning Europe) na Poljskem. Skrbi za mrežo mentorjev, ki zagotavljajo brezplačno, nepristransko in zaupno svetovanje podjetnikom v težavah.
www.ffr.pl/ewe

·         FFR organizira mentorska srečanja v družinskih podjetjih

·         FFR oblikuje in izvaja delavnice in izobraževanja za podjetnike

·         FFR s projektom Zdravo družinsko podjetje spodbuja kulturo na delovnem mestu, ki poudarja zdravje

·         FFR vsako jesen organizira dogodek za podjetnike, katerih razmišljanje ni omejeno na eno samo generacijo in eno samo državo – Mednarodni kongres generacij.
www.kongrespokolen.pl

·         FFR objavlja poročila: Mnenje Poljakov o družinskih podjetjih in prihodnjih kompetencah v družinskih podjetjih.
www.polacyofirmachrodzinnych.pl

FFR aktivno gradi skupnost družinskih podjetij, ki se resno zavzemajo za odgovoren pristop do okolja – podjetja, ki se zavedajo potrebnosti zmanjšanja količine odpadkov, ki jih proizvajajo. Fundacija velik pomen pripisuje vlogi narave in spoštovanju planeta Zemlje – zaradi prihodnjih generacij. 

Joanna Śnioch Młynarska

I am a lawyer by profession but I have a big passion for cooking, gardening and a traveling. I was an owner of three prosperous companies from the insurance industry. I lost the largest and most profitable one two years ago. Then I sold two others. I am currently conducting a small restaurant and a hotel.  Together with my brother I also revitalized an old house in the city center of Poznań.  Every company which I owned and for which I have worked in my life were the family company.  My goal is to open a travel agency next year offering a unique combination of history and life-cooking. In the EWE project I am a mentor and mentee at the same time.

 

Po poklicu sem pravnica, vendar so moja strast kuhanje, vrtnarjenje in potovanja. Bila sem lastnica treh dobro stoječih podjetij s področja zavarovalništva. Največje in najbolj dobičkonosno od njih sem izgubila pred dvema letoma. Nato sem prodala obe drugi. Trenutno vodim majhno restavracijo in hotel.  Skupaj s svojim bratom sem obnovila tudi staro hišo v središču Poznańa.  Vsa podjetja, ki sem jih imela v lasti in za katera sem delala v življenju, so bila družinska podjetja.  Moj cilj je, da bi naslednje leto odprla potovalno agencijo, ki bi ponujala edinstveno kombinacijo zgodovine in kuhanja. V projektu EWE sem hkrati mentorica in mentoriranka.

Joanna Śnioch Młynarska

Mentors’ development manager in EWE  - FFR  - Poland 

I have been a co-owner of three insurance companies for many years.

In meantime I was thinking about my future and decided, together with my brother, to revitalize an old building in the center of Poznań. Our idea was to use that building as a hotel.We took a credit to reach our goal.

My business was prospering , so I also had cash to finance revitalization. Two and a half years ago I lost my company and as the result  also the financial liquidity.

This and other reasons led to a relationship crisis between me and my brother.

In 2019 I asked for Early Warning Support for me and my company Śnioch I Partnerzy .  After  few months, there is still not  wonderful situation, but we talk to each other what is  great and I know that we will achieve our business goals.

Joanna Śnioch Młynarska

Direktorica razvoja mentorjev v EWE  - FFR  - Poljska

Dolga leta sem solastnica treh zavarovalnic.

Med tem pa sem razmišljala tudi o svoji prihodnosti in se skupaj s svojim bratom odločila, da bom obnovila staro stavbo v središču Poznańa. Najina ideja je bila, da bi stavbo uporabila kot hotel. Za ta namen sva najela kredit.

Moji posli so cveteli, tako da sem imela tudi dovolj gotovine za financiranje obnove. Pred dvema letoma in pol pa sem izgubila svoje podjetje in kot posledico tudi finančno likvidnost.

To je bil eden od razlogov, ki je povzročil krizo v odnosu med menoj in mojim bratom.

Leta 2019 sem zaprosila za pomoč z »Early Warning« zase in za svoje podjetje Śnioch I Partnerzy .  Po nekaj mesecih položaj sicer še ni čudovit, ampak vsaj govoriva drug z drugim, kar je odlično, in vem, da bova dosegla svoje poslovne cilje.

Bojan Ivanc, CFA, CAIA je glavni ekonomist pri Analitiki GZS 

Bojan Ivanc, CFA, CAIA je glavni ekonomist pri Analitiki GZS ter se ukvarja z napovedmi gospodarskih trendov v Sloveniji na področju vseh ključnih gospodarskih agregatov. Prav tako sodeluje pri ključnih izračunih predlaganih zakonodajnih sprememb. Pred letom 2013 je delal v finančnem sektorju, na področju buy-side in sell-side analiz.

Bojan Ivanc, CFA, CAIA is chief economist at Analytics CCIS

Bojan Ivanc, CFA, CAIA is chief economist at Analytics CCIS. His primary role are updates of forecasts on economic trends in Slovenia across all most important economic aggregates. He also takes part in most important estimates on major legislation changes that CCIS proposes. Before 2013 he worked in the financial sector, in field of buy-side and sell-side analysis.

Mag. Katja Kraškovic - je magistra ekonomije s specializacijo na področju financ. Od leta 2015 je direktorica in dekanja GEA College - Fakultete za podjetništvo, kjer uspešno uresničujejo vizijo internacionalizacije študija podjetništva. V družbah KD Group in Poteza je v dobrih desetih letih pridobivala bogate izkušnje na področju financ, računovodstva in davkov. Imela je priložnost pridobiti celovit vpogled v finančno poslovanje in upravljanje podjetij in pridobiti dragocene managerske izkušnje.
Njena aktivnost na področju izobraževanja sega nekaj let nazaj, ko je pričela sodelovati z IEDC Bled (IEDC School of Management in Bled). Odgovorna je bila za različne projekte in bila nato imenovana za direktorico prodaje. Ekipa GEA College je pod njenim vodstvom uspešno vpeljala nove študijske programe, zagnala podjetniški Inkubator ter predstavila nov MBA program, ki svoja vrata odpira letošnjega oktobra.

Katja Kraškovic MSc, is a master of Economics specialized on Economics and Finance. In year 2015 she took over GEA College – Faculty of Entrepreneurship as a CEO and a dean where they successfully follow their vision of internationalization. She has more than ten years of experience in the field of finance, accounting and taxes from employment in Poteza company and KD Group. Through those years she had a chance to get the comprehensive view of entire financial operation of the companies and acquired valuable experiences as a manager.
Her activity in the field of education started a few years ago through cooperation with IEDC School of Management in Bled. She was responsible for different projects and was promoted to Sales Director. Team GEA College have under ms. Kraškovic’s leadership, managed to introduce various study programs, start business Incubator and open new MBA program which starts in October 2020.

O organizaciji

GEA College
 je sodobna, butična poslovna šola in izobraževalni center z najdaljšo tradicijo poučevanja in usposabljanja bodočih podjetnikov in managerjev veščin in kompetenc za prihodnost v Sloveniji. Smo sodoben izobraževalni center, v sklopu katerega delujejo Fakulteta za podjetništvo, Center višjih šol, podjetniški Inkubator ter karierni center.
Poleg mednarodno akreditiranih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov izvajamo še poslovne treninge, usposabljanja ter delavnice za podjetja in njihove zaposlene. Izobraževanja izvajamo tako na tradicionalen kot na online način. Izvedba študija je povečini prilagojena majhnim skupinam študentom, saj smo zavezani kar se da individualnemu in interaktivnemu pristopu. Tesno sodelujemo z mnogimi podjetji in podjetniki, tako da so študentje redno postavljeni pred izzive, ki jih predstavlja realno podjetništvo.

About organization

GEA College is a modern, boutique and unique private business school and education center, with the longest tradition in teaching and equipping future entrepreneurs and managers with knowledge and competences needed for the future in Slovenia. GEA is a modern education center which combines GEA College Faculty of Entrepreneurship, Higher Vocational School, Business Incubator and Training Centre.
We provide high-quality, very practically-oriented undergraduate and postgraduate study programs and MBA program. Programs are offered in traditional or online version. Coursework and activities are mostly designed to suit small study groups and promote both, individuality and interactivity. Students are daily challenged to work on real business cases, to cooperate with different enterprises and have the opportunity to learn from lecturers and guest speakers with real business experiences.

Webpage: https://gea-college.si/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/katja-kraskovic-841429/


Partnerji dogodka
DOGODEK PODPIRAJO

 

 

 

                                                               

 

PARTNERJI